องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
account_box กองการศึกษา
นางสาวสุพิชฌาย์ ขันเขื่อน
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นางพัฒนาพร พรมวังขวา
ครู ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ศพด.อบต.ยม
โทร : 062-956-9266
นางนันทวัน อินต๊ะวิน
ครู ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ศพด.บ้านเสี้ยว
โทร : 083-320-1934
นางสาวจิราพันธ์ มะโนปีน
ครู ครูวิทยฐานะชำนาญการ ศพด.อบต.ยม
โทร : 093-229-4192
นางปพิชญา ชาวน่าน
ครู ครูวิทยฐานะชำนาญการ ศพด.อบต.ยม
โทร : 085-710-8543
นางสาวนันทิชา ต๊ะผัด
ครู ครูวิทยฐานะชำนาญการ ศพด.อบต.ยม
นางประทุมทอง คำแสน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเสี้ยว
โทร : 080-032-4147
นางกีรติกาญจน์ ขัดคำ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ยม
โทร : 061-336-9344
นางสาวปวีณา คะรุฑานนท์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ยม
โทร : 086-116-9856
นางนงคราญ คำแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 063-414-0335


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม