องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
account_box กองการศึกษา
-
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นางพัฒนาพร พรมวังขวา
ครู
นางนันทวัน อินต๊ะวิน
ครู
นางสาวจิราพันธ์ มะโนปีน
ครู
นางปพิชญา ชาวน่าน
ครู
นางสาวนันทิชา ต๊ะผัด
ครู
นางประทุมทอง คำแสน
ผู้ดูแลเด็ก
นางกีรติกาญจน์ ขัดคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางปวีณา บัวอิ่ม
ผู้ดูแลเด็ก
นางนงคราญ คำแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม