องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
account_box กองช่าง
นายยุทธพงษ์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวพัทธนันท์ วรจักรพลังกร
นายช่างโยธา
นายณัฐพงษ์ มีบุญ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายเสฏฐวุฒิ อรินทร์
คนงานทั่วไป


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม