องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
account_box สำนักปลัด
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 086-193-1118
นายเสกสรร วรรณงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวมลิยา ภูผาอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวณันช์ธณัฏฐ์ ไชยปัญญา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุทธิพรรณ์ จันต๊ะยอด
นักวิชาการสาธารณสุข
นางอัจฉราวรรณ อินไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชัญญา ศิริกันไชย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวอรัญญา คำปัน
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุวัฒน์ โสภาวรารัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางกัลยาณี สุขโข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพีรดา อุทรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ พรมวังขวา
พนักงานขับรถยนต์
นายศักดิ์ชัย ขุนไกร
นักการภารโรง


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม