องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยม 137 ม.2 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทร/โทรสาร: 054-705-151


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68
account_box สำนักปลัด
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 086-193-1118
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 086-193-1118
นายเสกสรร วรรณงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเสกสรร วรรณงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวมลิยา ภูผาอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวมลิยา ภูผาอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชัญญา ศิริกันไชย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวชัญญา ศิริกันไชย
นักพัฒนาชุมชน
นางอัจฉราวรรณ อินไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอัจฉราวรรณ อินไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณันช์ธณัฏฐ์ ไชยปัญญา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวณันช์ธณัฏฐ์ ไชยปัญญา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอรัญญา คำปัน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรัญญา คำปัน
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุวัฒน์ โสภาวรารัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุวัฒน์ โสภาวรารัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางกัลยาณี สุขโข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางกัลยาณี สุขโข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพีรดา อุทรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพีรดา อุทรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ พรมวังขวา
พนักงานขับรถยนต์
นายสมศักดิ์ พรมวังขวา
พนักงานขับรถยนต์
นายศักดิ์ชัย ขุนไกร
นักการภารโรง
นายศักดิ์ชัย ขุนไกร
นักการภารโรง
-
ผู้ช่วยพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
-
ผู้ช่วยพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-061-2124
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-061-2124
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน