องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
account_box กองคลัง
นางสุรีพร ไชยสลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวณัฎฐ์ชญา คำหว่าง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวจิราพร คำแสน
นักวิชาการพัสดุ
นางสาววรนิษฐา จึงวัฒนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายเมธาสิทธิ์ ท้าวฮ้าย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 084-084-0075
นางสาวฐิติรัตน์ คำแสน
คนงานทั่วไป
นายศุภกร ผัดผล
คนงานทั่วไป


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม