องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
account_box คณะผู้บริหาร
นายธนา ไชยสลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 087-180-4140
นายณรงค์พันธ์ ใหม่ไชย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 080-133-6640
นายกฤษฎา สุยะตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 093-192-4472
นายธนากร ธนะตา
เลขานุการนายก อบต.ยม
โทร : 098-890-8068
account_box ฝ่ายสภา
นายเดชา คำแสน
ประธานสภา อบต.ยม
โทร : 089-838-3659
นายเกียรติ คำแสน
รองประธานสภา อบต.ยม
โทร : 081-035-0847
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
เลขานุการสภา อบต.ยม
โทร : 098-061-2124
นางสาวชัชฎานันท์ ขันเขื่อน
ส.อบต.หมู่1
โทร : 081-805-2970
นายสวิง คำแสน
ส.อบต.หมู่ 2
โทร : 094-592-0395
นายราชันย์ สมหน่อ
ส.อบต.หมู่ 4
โทร : 093-258-4485
นายสุมล อินมา
ส.อบต.หมู่ 6
โทร : 081-998-2763
นายเกียรติณรงค์ คำแสน
ส.อบต.หมู่ 7
โทร : 081-166-8594
นายธีระ ธรรมสละ
ส.อบต.หมู่ 8
นายสุชาติ ติละ
ส.อบต.หมู่ 9
โทร : 062-939-2717
นายสมคิด แสนสี
ส.อบต.หมู่ 10
โทร : 085-710-2711
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-193-1118
account_box สำนักปลัด
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 086-193-1118
นายเสกสรร วรรณงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวมลิยา ภูผาอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวณันช์ธณัฏฐ์ ไชยปัญญา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุทธิพรรณ์ จันต๊ะยอด
นักวิชาการสาธารณสุข
นางอัจฉราวรรณ อินไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชัญญา ศิริกันไชย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวอรัญญา คำปัน
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุวัฒน์ โสภาวรารัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางกัลยาณี สุขโข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพีรดา อุทรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ พรมวังขวา
พนักงานขับรถยนต์
นายศักดิ์ชัย ขุนไกร
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
นางสุรีพร ไชยสลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวณัฎฐ์ชญา คำหว่าง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวจิราพร คำแสน
นักวิชาการพัสดุ
นางสาววรนิษฐา จึงวัฒนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายเมธาสิทธิ์ ท้าวฮ้าย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 084-084-0075
นางสาวฐิติรัตน์ คำแสน
คนงานทั่วไป
นายศุภกร ผัดผล
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายยุทธพงษ์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวพัทธนันท์ วรจักรพลังกร
นายช่างโยธา
นายณัฐพงษ์ มีบุญ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายเสฏฐวุฒิ อรินทร์
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา
-
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นางพัฒนาพร พรมวังขวา
ครู
นางนันทวัน อินต๊ะวิน
ครู
นางสาวจิราพันธ์ มะโนปีน
ครู
นางปพิชญา ชาวน่าน
ครู
นางสาวนันทิชา ต๊ะผัด
ครู
นางประทุมทอง คำแสน
ผู้ดูแลเด็ก
นางกีรติกาญจน์ ขัดคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางปวีณา บัวอิ่ม
ผู้ดูแลเด็ก
นางนงคราญ คำแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม