องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
18 เมษายน 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประเภทบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน อบต.ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 6
1 เมษายน 2565
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รายชื่อผู้ประสบวาตภัย grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
31 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 69
11 มกราคม 2565
insert_drive_file คู่มือ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดย : admin เปิดอ่าน : 8
10 มกราคม 2565
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลยม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 6
4 มกราคม 2565
insert_drive_file นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนและการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
28 ธันวาคม 2564
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย poll โดย : admin เปิดอ่าน : 55
28 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
29 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 164
22 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 97
18 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลยม เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 82
8 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 113
8 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 93
8 ตุลาคม 2564
photo องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 97
6 ตุลาคม 2564
photo ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll โดย : admin เปิดอ่าน : 91
30 กันยายน 2564
insert_drive_file ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบพิเศษ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 101
17 กันยายน 2564
insert_drive_file แจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 90
6 กันยายน 2564
insert_drive_file รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย : admin เปิดอ่าน : 5
26 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาว่างงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 73
9 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 477
1 - 20 (ทั้งหมด 131 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7