องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
15 กันยายน 2565
insert_drive_file เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 5
5 กันยายน 2565
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รายชื่อผู้ประสบอุทกภัย (น้ำป่าไหลหลาก) โดย : admin เปิดอ่าน : 1
26 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 4
11 สิงหาคม 2565
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลยม แจ้งเตือนเฝ้าระวังพายุ มู่หลาน ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
28 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
18 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 69
18 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง การปรับโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 39
4 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 37
15 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 1
18 เมษายน 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประเภทบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน อบต.ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 63
1 เมษายน 2565
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รายชื่อผู้ประสบวาตภัย poll โดย : admin เปิดอ่าน : 69
31 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 117
11 มกราคม 2565
insert_drive_file คู่มือ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 54
10 มกราคม 2565
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลยม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 54
5 มกราคม 2565
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดย : admin เปิดอ่าน : 1
4 มกราคม 2565
insert_drive_file นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนและการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 65
4 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม เเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 1
4 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 1
4 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 1
29 ธันวาคม 2564
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำลยม โดย : admin เปิดอ่าน : 1
1 - 20 (ทั้งหมด 148 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8