ชื่อเรื่อง : ซื้อกระสอบช่วยเหลืออุทกภัยฝายนาน้ำหมู บ้านลอมกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง