ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟพ่วง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง