ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บฉ 4764 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง