ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมประตูภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง