ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสี้ยว เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง