ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง