ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ประจำหน่วย ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง