ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพแผนชุมชนให้ผ่านการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง