บริการข้อมูลต่างๆ

แผนต่างๆ

ระบบข้อมูล

Login Form

Vinaora Visitors Counter

074835
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
92
316
1350
72122
1555
5907
74835

Your IP: 18.204.55.168
Server Time: 2020-08-08 11:41:57

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

. สภาพทั่วไป

       ๑.๑  ประวัติความเป็นมา

         ตำบลยม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ใดไม่ปรากฏ ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลื้อ มีกำนันคนแรกคือ ขุนยม เยี่ยมนิกร จึงตั้งชื่อตำบลตามชื่อของกำนันคนแรก เป็นตำบลยม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้แยกหมู่บ้านออกเป็น ๒ ตำบลคือ ตำบลยม และตำบลจอมพระ ปัจจุบันตำบลยม แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ๑ บ้านก๋ง , หมู่ที่ ๒ บ้านสบบั่ว , หมู่ที่ ๓ บ้านลอมกลาง , หมู่ที่ ๔   บ้านเชียงยืน , หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งฆ้อง , หมู่ที่ ๖ บ้านเสี้ยว , หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง , หมู่ที่ ๘ บ้านพร้าว , หมู่ที่ ๙ บ้านน้ำไคร้ , หมู่ที่ ๑๐ บ้านนานิคม และถูกยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐  

       ๑.๒  ที่ตั้ง และอาณาเขต

            ๑.๒.๑  ที่ตั้ง

                 องค์การบริหารส่วนตำบลยม  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗  หมู่ที่ ๒ ตำบลยม  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ อำเภอท่าวังผา ประมาณ  ๑๑  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดน่านระยะทาง  ๕๓  กิโลเมตร

                 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  ๔๘.๔๒  ตารางกิโลเมตร  ( ๑๑,๖๔๗ ไร่ ) 

            ๑.๒.๒  อาณาเขต

         ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลป่ากลาง                 อำเภอปัว

         ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลอวน                      อำเภอปัว

         ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลศิลาเพชร                อำเภอปัว

         ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลจอมพระ                 อำเภอท่าวังผา

       ๑.๓  ลักษณะภูมิประเทศ

          ตำบลยม มีสภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำย่าง  พื้นที่ทั้งหมด ๑๑,๖๔๗ ไร่ พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำย่าง ประมาณ ๗,๓๓๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๓ มีสภาพที่ราบสูงประมาณ ๔,๐๗๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๕ และพื้นน้ำ แม่น้ำ ลำห้วย อ่างเก็บน้ำ ประมาณ ๒๓๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒  

       ๑.๔  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบล

          ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมี ๓ ฤดู คือ

ฤดูร้อน    ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายนโดยจะมีอากาศร้อนจัดในช่วง เดือนเมษายนทำให้แหล่งน้ำ                            ธรรมชาติแห้งแล้ง น้ำไม่เพียงพอ ต่อความต้องการทางการเกษตร

ฤดูฝน      ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 

ฤดูหนาว   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ปลายเดือนตุลาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคม

       ๑.๕  สถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยว

           ๑.๕.๑  พระธาตุลอมตั้ง

                  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๘ บ้านพร้าว ตำบลยม เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่

           ๑.๕.๒  พระธาตุจอมพริก 

                  ตั้งอยู่ที่บ้านเสี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลยม เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นปูชนียสถาน   ที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สัญลักษณ์เคียงคู่พระธาตุคือต้นพริกใหญ่โบราณ

          ๑.๕.๓  อ่างเก็บน้ำชลสิงห์

                 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านเสี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลยม สภาพภูมิทัศน์โดยรอบยังคงความเป็นธรรมชาติป่าชุมชน และพรรณไม้หลายชนิด

          ๑.๕.๔  น้ำตกน้ำไคร้

                  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๙ บ้านน้ำไคร้ ตำบลยม

 

       ๑.๖  การบริหาร การเมือง การปกครอง

          ๑.๖.๑  ข้อมูลรายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ชื่อหมู่บ้าน

๑.  นายอภิชาติ    มะโนปีน

กำนัน

บ้านสบบั่ว

๒.  นายไชยา       พรมวังขวา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑

บ้านก๋ง

๓.  นายมิตร        ไชยกันทะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓

บ้านลอมกลาง

๔.  นายสิทธิ์       พินิจทะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔

บ้านเชียงยืน

๕.  นายสุชาติ      คำแสน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕

บ้านทุ่งฆ้อง

๖.  นายสมควร    คำแสน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖

บ้านเสี้ยว

๗.  นายสมภพ     คำแสน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗

บ้านหนอง

๘.  นายเพ็ชร       พรมวังขวา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘

บ้านพร้าว

๙.  นายประยงค์   ใหม่ไชย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙

บ้านน้ำไคร้

๑๐.นายสกุล        พนะสัน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐

บ้านนานิคม

          ๑.๖.๒  การปกครอง

              ๑.  จำนวนหมู่บ้าน

     จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยม มี ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่  ๑ - ๑๐

              ๒.  จำนวนประชากร

     ประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลยม มีจำนวนทั้งสิ้น 4,633 คน แยกเป็น ชาย ๒,301 คน  หญิง ๒,332 คน (แหล่งข้อมูล : งานทะเบียนราษฎร์อำเภอท่าวังผา ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๙๕.๖๘  คน / ตารางกิโลเมตร

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

๑๐

ก๋ง

สบบั่ว

ลอมกลาง

เชียงยืน

ทุ่งฆ้อง

เสี้ยว

หนอง

พร้าว

น้ำไคร้

นานิคม

535

233

192

201

233

171

178

334

153

71

557

238

192

200

231

154

202

333

151

74

1,092

471

384

401

464

325

380

667

304

145

341

146

119

126

141

100

119

211

101

49

รวม

2,301

2,332

4,633

1,453

 

รายได้เฉลี่ยของประชากรในตำบล จำแนกรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  พ.ศ.๒๕๕8 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ลำดับของตำบล

บ้าน

หมู่ที่

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)

ก๋ง

63,268

น้ำไคร้

62,079

ทุ่งฆ้อง

61,296

พร้าว

58,213

นานิคม

๑๐

58,138

สบบั่ว

47,065

หนอง

44,746

ลอมกลาง

44,486

เชียงยืน

41,273

๑๐

เสี้ยว

38,851

เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่

53,976